THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Công tác Đảng - Đoàn thể

Tuyên truyền Cuộc thi ảnh thanh niên Asian năm 2022

  27/04/2022 06:28:57 PM 

TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH

***

Số: 377-CV/ĐTN

“V/v phối hợp tuyên truyền Cuộc thi ảnh

Thanh niên ASEAN năm 2022”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc

Thực hiện Công văn số 1623-CV/TĐTN-XDĐ ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc phối hợp tuyên truyền Cuộc thi ảnh Thanh niên ASEAN năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia để Cuộc thi được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả (Gửi kèm theo thông tin về cuộc thi)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hiệp

Mời tải về công văn đính kèm Tại đây