THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

  11/12/2014 10:33:18 PM Cố Hiệu trưởng Vũ Trần Thực (Hiệu trưởng từ 1959 đến 1964)Cố Hiệu trưởng Lê Khắc Thiệu (Hiệu trưởng từ 1964 đến 1968)
Cố Hiệu trưởng Đinh Thúc Bệ (Hiệu trưởng từ 1968 đến 1972)


Cố Hiệu trưởng Bùi Văn Đại (Hiệu trưởng từ 1972 đến 1976)Nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuân (Hiệu trưởng từ 1976 đến 1987)Cố Hiệu trưởng Nguyễn Anh Bảo (Hiệu trưởng từ 1987 đến 2002)


Cố Hiệu trưởng Phạm Văn Sơn (Hiệu trưởng từ 2002 đến 2008)
Nguyên Hiệu trưởng Phạm Văn Đằng (Hiệu trưởng từ 2008 đến 2013)
Nguyên Hiệu trưởng Đinh Văn Khâm (Hiệu trưởng từ 2013 đến 2021)
Hiệu Trưởng Hoàng Hải Nam (Hiệu trưởng từ 01/09/2021 đến nay)