THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳCố Hiệu trưởng - Thầy Vũ Trần Thực (Hiệu trưởng từ 1959 đến 1964)Cố Hiệu trưởng: Thầy Lê Khắc Thiệu (Hiệu trưởng từ 1964 đến 1968)
Nguyên Hiệu trưởng: Thầy Đinh Thúc Bệ (Hiệu trưởng từ 1968 đến 1972)


Cố Hiệu trưởng: Thầy Bùi Văn Đại (Hiệu trưởng từ 1972 đến 1976)Nguyên Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Tuân (Hiệu trưởng từ 1976 đến 1987)Cố Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Anh Bảo (Hiệu trưởng từ 1987 đến 2002)


Cố Hiệu trưởng: Thầy Phạm Văn Sơn (Hiệu trưởng từ 2002 đến 2008)
Nguyên Hiệu trưởng: Thầy Phạm Văn Đằng (Hiệu trưởng từ 2008 đến 2013)Hiệu Trưởng: Thầy Đinh Văn Khâm (Hiệu trưởng từ 2013 đến nay)